Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

NDO - Sáng 15/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổng kết hội nghị trực tuyến (tại 63 điểm cầu) sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác dân vận đạt được 6 tháng đầu năm; thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; trao đổi kinh nghiệm công tác, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm triển khai tốt nhiệm vụ công tác dân vận thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, kết quả công tác dân vận là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị,sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, sức mạnh của nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cần thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận với các bộ, ban, ngành Trung ương và sở, ngành địa phương. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện. Chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Báo cáo tóm tắt công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày nêu rõ: Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có việc thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Những kết quả nói trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.