Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

NDO - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến thông qua các dự thảo báo cáo các lĩnh vực xây dựng Đảng; một số chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương; báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Khối…

Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thông qua chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2022 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, thành 2 nghị quyết chuyên đề và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức làm việc với ban cán sự đảng, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương về phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu triển khai quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội…

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, chính xác, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Một số sự kiện nổi bật được tổ chức thành công như Hội thảo quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ đạo kịp thời việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; kiện toàn, bổ sung cấp ủy; quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối theo kế hoạch.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác dân vận, tuyên giáo; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo; tổ chức kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững…

Các đại biểu tập trung phân tích một số hạn chế cần khắc phục và thông qua 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị; 4 nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; với mục tiêu phấn đấu năm 2023 đạt 100% đảng bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, hơn 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm công tác là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; đẩy mạnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá đã được xác định.

Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Đảng bộ Khối về tăng cường trách nhiệm nêu gương; về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối; nhân lên hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các mô hình công tác dân vận… huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể, tạo đột phá trên các lĩnh vực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.