Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra 544 của Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Kiểm tra 544 chủ trì Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)
Đồng chí Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 thành lập Đoàn kiểm tra.

Nhiệm vụ của Đoàn Kiểm tra là kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 8-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cùng các văn bản có liên quan để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Sau khi có quyết định của Ban Bí thư, từ ngày 17/8, Đoàn kiểm tra 544 đã làm việc với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và 7 đơn vị là các đảng bộ, chi bộ.

Căn cứ vào báo cáo tự kiểm tra của Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và qua làm việc thực tế tại các đơn vị, Đoàn đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm tra.

Đồng chí Lê Minh Khái đánh giá cao Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thời gian qua phối hợp tốt với đoàn kiểm tra; đề nghị thành viên trong Đoàn tiếp thu các ý kiến phát biểu để hoàn thiện báo cáo.

Theo dự thảo báo cáo, về cơ bản, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã nghiêm túc tổ chức quán triệt và lên kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 8-QĐi/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Kết luận số 21-KL/TW cho cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Nhà nước và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đều đặc biệt chú trọng nhiệm vụ mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Qua làm việc trực tiếp tại 7 đơn vị của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, các đơn vị đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương và Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định trên.

Trong tổ chức thực hiện, các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều cách làm hay. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ngân hàng Nhà nước đã quán triệt, nhận thức rõ và kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; có ý thức rèn luyện, phấn đấu, có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của ngành; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ đảng viên, gắn bó, hăng say làm việc vì các nhiệm vụ, mục tiêu chung của ngành, của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước đồng tình với dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra; cho rằng, dự thảo đánh giá khách quan, toàn diện, phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 8-QĐi/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Kết luận số 21-KL/TW và hầu hết các mặt hoạt động trọng yếu của Ngân hàng Trung ương.

Đồng thời, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và thành viên Đoàn Kiểm tra cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái đánh giá cao Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra trong quá trình Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Đoàn kiểm tra 544 cũng đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp thu các ý kiến hợp lý của các Ủy viên Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hoàn thiện báo cáo; trường hợp cần thiết thì hai bên trao đổi, thống nhất nội dung.

Đồng chí Lê Minh Khái cũng đề nghị Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp thu những kiến nghị mà Đoàn Kiểm tra 544 đã nêu trong dự thảo báo cáo; lựa chọn những vấn đề mang tính cấp bách trong nội dung Nghị quyết, Quy định của Trung ương, xây dựng kế hoạch gắn với lộ trình triển khai thực hiện trong thời gian tới phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là trong tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức, đảng viên.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và các quy định về nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; khen thưởng nơi làm tốt, phê bình, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt để nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.