Thanh Hóa học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Trung ương

NDO -

Ngày 9/5, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các hướng dẫn của Trung ương đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Trung ương.
Toàn cảnh hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quán triệt nội dung cốt yếu, điểm mới trong Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị cùng Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư; nội dung các Nghị quyết số 06, 08, 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời phản ánh, thảo luận, trao đổi hướng giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Sau hội nghị, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục xây dựng, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08 về phát triển công nghiệp quốc phòng; Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng”, chú trọng ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, dư luận quan tâm để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu.

Với Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; lưu ý đổi mới tư duy, phương pháp, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác, phát huy tốt nội lực, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia phát triển đô thị.

Trong tổ chức thực hiện định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, cần quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch nguồn tài nguyên khoáng sản, tôn trọng nguyên tắc thị trường trong hoạt động địa chất, khoáng sản; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.