Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

NDO - Chiều 4/1, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai các chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương tại điểm cầu chính.
Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương tại điểm cầu chính.

Tham dự hội nghị có hơn 1.000 đại biểu tại các điểm cầu chính ở Trung tâm Hành chính thành phố, trụ sở các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các xã, phường trên toàn thành phố.

Đại biểu dự Hội nghị được nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 30/11/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 5/12/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng được quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/12/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Cùng với đó là Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 1/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 7/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Đây là những văn bản rất quan trọng của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản của Trung ương là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị; tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Về những nội dung trọng tâm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc đến tận cơ sở, đến đảng viên.

Trong đó, cần nắm chắc, hiểu rõ các điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của từng chương trình hành động để quán triệt, triển khai tại cơ sở; khẩn trương tổ chức cụ thể hóa hiệu quả, phù hợp với tình hình từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc quán triệt và triển khai thực hiện phải hết sức nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng. Theo định kỳ, phải có theo dõi, đánh giá, đôn đốc thực hiện từng nhiệm vụ, công việc cụ thể và định kỳ báo cáo kết quả lên Đảng ủy cấp trên.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII; tham mưu đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm. Phát huy và đề cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về công tác quán triệt, triển khai các văn bản nêu trên.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo dõi, tổng hợp tình hình việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để theo dõi, chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn.