#Tổng Bí thư

Quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư
06:04 31/03/2022

Lời mở đầu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ghi: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử” đã bao quát được mục tiêu lớn lao của cuốn sách.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, bàn nhiều vấn đề quan trọng
14:31 11/03/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề phức tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống mới đẻ ra tham nhũng; biết giữ gìn liêm sỉ, đạo đức, lối sống thì không thể xảy ra tham nhũng.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
17:32 16/08/2021

Ngày 16/8, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị trực tuyến, gồm 64 điểm cầu trong cả nước, triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực phải quyết liệt hơn nữa
09:48 05/08/2021

Ngày 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 20, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 đến nay.

Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao
09:00 15/07/2021

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi trong xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo nhận thức rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gắn với thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm và gặp gỡ cán bộ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh
23:37 30/06/2021

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thăm, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.