#GS.TS Nguyễn Xuân Thắng

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp bản sắc Việt Nam
12:04 25/11/2021

Đã có nhiều công trình nghiên cứu, phân tích làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là mô hình vừa mang tính phổ biến vừa mang tính đặc thù Việt Nam, vừa phù hợp bản sắc Việt Nam.