Yêu cầu của sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo

Yêu cầu của sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thời kỳ cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đất nước và dân tộc trao cho. 
Ảnh minh họa. Ảnh: TRẦN HẢI

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu công cuộc đổi mới, Đảng phải trong sạch, vững mạnh toàn diện, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là “kim chỉ nam” cho Đảng ta trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện giai đoạn hiện nay.