Người dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, kiến nghị tại cuộc gặp mặt tiếp xúc đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy ngày 12/9/2022 (Ảnh: Mạnh Hùng).

Phát huy quyền làm chủ, khơi dậy sức mạnh của nhân dân

Phương thức lãnh đạo của Ðảng luôn hướng đến mục tiêu động viên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định, bảo đảm, tăng cường năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Ðảng. Phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, tạo cơ chế và vận động nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, các địa phương có nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với nhân dân.