Quy định mới về Giáo dục thể chất trong trường đại học

NDO -

NDĐT - Chương trình Giáo dục thể chất trong các trường đại học sẽ do các trường tự soạn thảo, khối lượng kiến thức cũng do các trường quy định để phù hợp với yêu cầu của từng ngành đào tạo, nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 3 tín chỉ và điểm không tính vào điểm trung bình chung học tập của sinh viên.

Lớp học bóng chuyền (Ảnh: VNUA)
Lớp học bóng chuyền (Ảnh: VNUA)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29 -11 tới đây, áp dụng cho đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên về thể dục, thể thao và các ngành đào tạo chuyên thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, các trường sẽ quy định cụ thể khối lượng kiến thức môn học này phù hợp với yêu cầu của từng ngành đào tạo, nhưng khối lượng kiến thức của chương trình môn học Giáo dục thể chất sinh viên cần tích lũy tối thiểu là 3 tín chỉ.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình môn học Giáo dục thể chất để xây dựng mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể từng học phần; xác định cấu trúc, xây dựng các học phần thuộc chương trình môn học Giáo dục thể chất; phương thức đánh giá; Thiết kế đề cương chi tiết các học phần; xác định yêu cầu về lý thuyết và thực hành của từng học phần; xác định điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn cho người học, người dạy khi thực hiện các học phần;Ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình môn học Giáo dục thể chất và các điều kiện đảm bảo triển khai dạy học…

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình theo chương trình môn học Giáo dục thể chất để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập; tổ chức cập nhật, đánh giá chương trình môn học Giáo dục dục thể chất theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn và các tiến bộ của khoa học chuyên ngành.

Công bố công khai chương trình môn học Giáo dục thể chất ngay từ đầu khóa học để người học có thể lựa chọn các học phần và đăng ký học tập.

Bố trí giảng viên, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu của chương trình môn học Giáo dục dục thể chất và việc luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực cho người học, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và các nội dung khác theo quy định.

Việc đánh giá các học phần, đánh giá kết quả học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất được quy định cụ thể trong chương trình môn học và theo các quy định; không tính vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ, năm học hay khoá học.

Sinh viên là người khuyết tật hoặc không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học Giáo dục thể chất được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp hoặc được học các nội dung thay thế phù hợp. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việc miễn, giảm và quy định các nội dung học tập thay thế đối với người khuyết tật, người không đủ sức khỏe học tập…