Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với nhiều nội dung mới

NDO - Chiều 9/1, tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với nhiều nội dung mới, trong đó lần đầu tiên áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia tại Việt Nam.
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Mô hình lần đầu tiên có ở Việt Nam

Theo chương trình, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Báo cáo nêu rõ, về nội dung liên quan đến Hội đồng Y khoa quốc gia, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã chỉ đạo “thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia” và coi đây là một trong các giải pháp quan trọng để phát triển chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Theo kinh nghiệm phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, Hội đồng Y khoa quốc gia là thiết chế cần thiết để chuẩn hóa năng lực của người hành nghề thông qua việc kiểm tra, đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề, bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người bệnh.

Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với nhiều nội dung mới ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, Dự thảo Luật quy định Hội đồng Y khoa quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; có con dấu và trụ sở riêng; quy định các nhiệm vụ của Hội đồng này và giao Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Tuy nhiên, khi quy định cụ thể về các nội dung trong Điều này, đề nghị Chính phủ phải báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, do Hội đồng Y khoa quốc gia là mô hình lần đầu tiên có ở Việt Nam, nên còn nhiều vấn đề mới, chưa rõ, chưa ổn định nên dự thảo Luật giao Chính phủ quyết định tổ chức và hoạt động.

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Hội đồng Y khoa quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau đây:

a) Từ ngày 1/1/2027 đối với chức danh bác sĩ;

b) Từ ngày 1/1/2028 đối với chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh;

c) Từ ngày 1/1/2029 đối với chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Về thời hạn của giấy phép hành nghề (Điều 27), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, việc quy định thời hạn của giấy phép hành nghề là 5 năm, một mặt, nhằm thể chế yêu cầu ‟cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn theo thông lệ quốc tế” của Nghị quyết 20/NQ-TW, mặt khác, nhằm kiểm soát chất lượng người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời, tạo căn cứ pháp lý để tăng cường hội nhập quốc tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo dự thảo Luật, cứ 5 năm 1 lần, người hành nghề chỉ phải cung cấp thông tin chứng minh về sức khỏe, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để được gia hạn giấy phép. Về đề nghị gia hạn tự động, do việc cấp lại giấy phép hành nghề cần thời gian thẩm định, rà soát hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thực hiện gia hạn tự động mà đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện gia hạn giấy phép hành nghề trực tuyến để bảo đảm tiến độ, thời gian, tính công khai và giảm chi phí.

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật quy định Nhà nước định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoài danh mục dịch vụ do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoản 5 và khoản 6 Điều 110; giao cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu như thể hiện tại khoản 7 Điều 110.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm hoàn thiện, ban hành danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh kèm theo giá và bổ sung các dịch vụ đã thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà chưa đưa vào danh mục giá để tạo điều kiện hoạt động thông suốt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Lấy người bệnh làm trung tâm trong khám, chữa bệnh

Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 386/473 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành thông qua, chiếm 77,82%. Như vậy, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với nhiều nội dung mới ảnh 2

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Với 12 chương, 121 điều, tăng 3 chương và 30 điều so với Luật hiện hành, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, quan điểm đặt ra, đó là thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa Hiến pháp; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân; khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã quy định nhiều nội dung mới, trong đó quy định cụ thể các yếu tố, chi phí cấu thành cũng như nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 120.

Theo đó, Bộ trưởng Y tế chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Tài chính trong việc quy định phương pháp định giá. Bộ trưởng Y tế cũng sẽ quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán.

Luật yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Về tự chủ bệnh viện, Luật quy định sơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tự chủ được tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự, thực hiện nhiệm vụ, phát triển các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về quy định xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, luật quy định Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người bệnh và cộng đồng…

Để bảo đảm Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tăng cường tính khả thi, đặc biệt là nội dung mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền rộng khắp để mọi người dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ y tế và cơ quan, tổ chức liên quan hiểu rõ và thực hiện đầy đủ, chính xác quy định của Luật.

Đồng thời, Chính phủ cần khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và bố trí, huy động đủ nguồn lực cho việc tổ chức thi hành Luật; đặc biệt cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.