Quảng Nam kiên quyết xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, tiêu cực

NDO -

Tỉnh ủy Quảng Nam kiên quyết xử lý trách nhiệm và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thuộc cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình quản lý, phụ trách nhưng không phát hiện hoặc phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 6/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ 7 (khóa 22) để đánh giá tình hình công tác quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU (ngày 14/4/2017) của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2017-2021 và đề ra Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, nét nổi bật là, trong thời gian gần đây là các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15/5/2016) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã kịp thời phát hiện, xử lý; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Từ năm 2017-2021, đã có 16 trường hợp là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng.

Đáng nói, trong 5 năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 3.720 lượt tổ chức Đảng và 10.359 lượt đảng viên; giám sát 2.906 lượt tổ chức Đảng và 6.085 lượt đảng viên; tổ chức kiểm tra 554 tổ chức Đảng và 1.618 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đã xử lý kỷ luật 46 tổ chức Đảng và 1.849 đảng viên vi phạm; trong đó, xử lý kỷ luật 39 đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 37 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; trong đó, có 22 vụ việc, vụ án tham nhũng, với tổng số tiền bị thất thoát, chiếm đoạt 112.801.202.978 đồng…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, sắp đây, Tỉnh ủy sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong quản lý và hoạt động bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp quản lý, phụ trách.

Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước; phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo quyết liệt việc điều tra, truy tố, xét xử, không để vụ án kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, "gợi ý", "lót tay", gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

“Tỉnh ủy kiên quyết xử lý trách nhiệm và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thuộc cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình quản lý, phụ trách nhưng không phát hiện hoặc phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả”, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Tỉnh ủy sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, công tâm, tinh thông nghiệp vụ. Tiến hành rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mặt khác, Tỉnh ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khu vực ngoài nhà nước chủ động phối hợp các cơ quan chức năng có thẩm quyền để cung cấp, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện, hành vi tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ.