Nghiệm thu Ðề tài khoa học về Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu Ðề tài khoa học độc lập cấp nhà nước: "Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng Chủ thuyết đó trong những năm thập kỷ đầu thế kỷ XXI (hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045)".

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Ðược triển khai từ năm 2008, Ðề tài do PGS, TS Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Chủ nhiệm; GS, TS Hoàng Chí Bảo làm Phó Chủ nhiệm chuyên trách; Hội đồng Lý luận T.Ư là cơ quan thường trực.

Nghiên cứu Chủ thuyết phát triển là một hướng nghiên cứu mới, lần đầu tiên được đặt ra trong giới nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn ở Việt Nam. Từ mục đích, yêu cầu, từ những nội dung có tính phức hợp và chuyên sâu, Ðề tài được thực hiện với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, học giả có uy tín,  đã tổ chức  một số hội thảo khoa học cấp quốc gia, đồng thời tổ chức khảo sát nghiên cứu, điều tra xã hội học trên diện rộng... Kết quả nghiên cứu của Ðề tài đã góp phần làm rõ những nhận thức mới về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề về CNXH và xây dựng CNXH trên quan điểm mới và phát triển, đối với Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, xây dựng CNXH Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Sau khi các nhà khoa học, các đại biểu đánh giá và thảo luận, Hội đồng khoa học nghiệm thu Ðề tài do GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, làm Chủ tịch đã kết luận, khẳng định các tác giả Ðề tài đã lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp, nhuần nhuyễn về phương pháp, giải quyết tốt các vấn đề cốt lõi của Chủ thuyết phát triển, gợi mở nhiều vấn đề. Vì đây là một Ðề tài khó và rộng lớn, các tác giả và các nhà nghiên cứu cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Ðặc biệt, từ mục đích, tính chất, nội dung của Ðề tài, Hội đồng khoa học đề nghị nên đặt tên Ðề tài là: "Nghiên cứu Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng Chủ thuyết đó trong những năm thập kỷ đầu thế kỷ XXI (hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045)". Hội đồng khoa học đã thảo luận, bỏ phiếu đánh giá Ðề tài đã đạt mức xuất sắc.