Ngày 14-8 Hội nghị toàn quốc của Ðảng họp tại Tân Trào

Hội nghị  xác định  lúc này giành quyền độc lập hoàn toàn cho đất nước, thành lập chính quyền nhân dân, thi hành Mười chính sách của Việt Minh, định chính sách ngoại giao đối với Ðồng minh là trên hết, trước hết. Hội nghị ra Nghị quyết  tập trung mọi lực lượng để giành chính quyền "nhằm vào ba nguyên tắc:

a) Tập trung - tập trung lực lượng vào những việc chính.

b) Thống nhất - thống nhất về mọi phương diện quân sự, chính trị, hành động và chỉ huy.

c) Kịp thời - kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội".

 Hội nghị đã  thảo  luận  và quyết định nhiều vấn đề  quan trọng về các mặt công tác:  ngoại giao; tuyên truyền cổ động; nhiệm vụ quân sự; nhiệm vụ  ổn định, phát triển kinh tế...

Cùng ngày, Tổng bộ Việt Minh đã ra lời "Hiệu triệu" nêu rõ phát-xít Nhật đã đầu hàng, quân Ðồng minh sắp vào Ðông Dương, "giờ Tổng khởi nghĩa đã đánh! Dân tộc ta đã đến lúc vùng dậy cướp lại quyền độc lập của mình! Trước cơ hội có một không hai này, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm bao quanh đạo quân giải phóng Việt Nam, tung xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật đòi lấy tự do hạnh phúc cho nhân dân".