Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

NDO -

Ngày 24/2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến dự thảo Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà quản lý và đại diện các cơ quan Trung ương Đảng tại khu vực miền trung và Đà Nẵng.

26 bản tham luận trình bày tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở, công tác cán bộ… đồng thời cũng cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; coi việc tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm vô cùng cấp thiết hiện nay.

Từ thực trạng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ ở Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại, dự thảo Đề án nêu 8 giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, 8 giải pháp là những định hướng căn bản, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn mới đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.