Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nơi địa bàn biên giới

Tôi là một cán bộ người dân tộc H’Mông, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa đầu biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đọc bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi thật sự xúc động. Tôi tâm đắc với phân tích của đồng chí về “Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện Kỳ Sơn tiếp tục có bước phát triển tích cực. Các chính sách xóa đói, giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi được triển khai tích cực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm. Sự ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ yên biên giới của Kỳ Sơn trong thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo thuận lợi để địa phương cũng như người dân có điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó cũng là tiền đề, động lực to lớn để huyện tiếp tục phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới. 

Tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn phấn đấu đưa Kỳ Sơn sớm thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững. Đây là mục tiêu khó nhưng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của huyện. Đảng bộ Kỳ Sơn xác định mục tiêu lớn đó là giữ: yên dân, yên địa bàn và yên biên giới. Muốn vậy trước hết phải chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân. Kỳ Sơn phải dày công đánh giá một cách khoa học, bài bản, sát thực tiềm năng, lợi thế để tìm giải pháp phát triển kinh tế hiệu quả, xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững. Phải chăm lo giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giữ yên địa bàn. Trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Để yên biên giới, phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại. 

Mỗi cán bộ, đảng viên của huyện Kỳ Sơn đều thấm nhuần lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu của huyện Kỳ Sơn phải có tinh thần vượt khó, tiến công mạnh mẽ, trăn trở, dám nghĩ, dám làm, tận tâm phục vụ, tận tụy cống hiến, lan tỏa tinh thần, ý chí, khát vọng vươn lên trong toàn Đảng bộ và nhân dân để đưa Kỳ Sơn sớm thoát khỏi huyện nghèo, phát triển bền vững. Với quyết tâm chính trị cao nhất, tôi tin tưởng rằng 5.600 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện Kỳ Sơn sẽ nỗ lực hết mình, chung sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhằm đưa huyện phát triển bền vững.

LỲ BÁ THÁI

Phó Bí thư Thường trực

Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An