Nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Kiều bào trao tài liệu tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Kiều bào trao tài liệu tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm; nhấn mạnh cần chuyển hóa chủ trương về người Việt Nam ở nước ngoài thành hành động thực tiễn, mang lại kết quả thiết thực cho đất nước và kiều bào.

Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý thống nhất và hiệu quả của Nhà nước, sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của đồng bào ở trong và ngoài nước, việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp quan trọng vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận về biện pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền, vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới...