Nâng cao chất lượng công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng

NDO - Chiều 17/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Xây dựng.

Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quy định pháp luật về giám định tư pháp; đã chỉ đạo rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá để hoàn thiện hành lang pháp lý, hành lang kỹ thuật phục vụ công tác giám định tư pháp xây dựng và định giá tài sản.

Đối với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, phân công, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện công tác giám định, định giá tài sản và bàn giao kết luận bảo đảm chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu xử lý các vụ án, vụ việc; đồng thời đã chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực thuộc tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm rõ các nội dung giám định, cung cấp bổ sung hồ sơ tài liệu phục vụ giám định, định giá tài sản. Trong kỳ kiểm tra (2011-2021), Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 50 quyết định trưng cầu giám định và 16 yêu cầu định giá tài sản. Trong đó có 45 quyết định trưng cầu giám định lần đầu; 3 quyết định trưng cầu giám định bổ sung; 15 yêu cầu định giá tài sản lần đầu; 1 yêu cầu định giá lại tài sản…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự còn chậm. Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng chưa có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản đã được quan tâm nhưng chưa chỉ đạo quyết liệt; trong quá trình thực hiện, các đơn vị được giao nhiệm vụ giám định, định giá tài sản còn chưa chủ động tham mưu để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 3, ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành, phối hợp ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác giám định, định giá tài sản.

Bộ Xây dựng cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giám định, định giá tài sản đối với quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế cho các tổ chức, cá nhân liên quan; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giám định, định giá tài sản. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân từ chối, né tránh thực hiện giám định, định giá tài sản mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác giám định, định giá tài sản. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho các giám định viên và người định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng cần được tiếp tục quan tâm.

Đối với những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra, Bộ cần sớm có giải pháp khắc phục; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.