Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Để thúc đẩy thực hiện một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã và đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn hiện nay. Thực tế triển khai trên toàn quốc cũng cho thấy nhiều khó khăn, thách thức cần được nhận diện đầy đủ và có giải pháp tháo gỡ cần thiết…