Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

Cách đây 93 năm tại Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề Đảng với nhân dân là một không phải là khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.