Tin mới nhận

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá

Theo Sở Công thương Hà Nội, hoạt động xuất, nhập khẩu của thành phố Hà Nội những tháng đầu năm 2022 đạt kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố quý I/2022 đạt khoảng 12,7 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 3,6 tỷ USD, tăng 6,1%; nhập khẩu hàng hóa đạt 9,1 tỷ USD, tăng 18,5%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ gồm: Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 384 triệu USD, tăng 21,9%; hàng nông sản đạt 208 triệu USD, tăng 26,2%; hàng dệt may đạt 637 triệu USD, tăng 48,7%; máy tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 560 triệu USD, tăng 10,6%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 234 triệu USD, tăng 52,2%.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU, thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cán bộ được đưa vào quy hoạch phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, lấy chất lượng là chính; từ năm 2019 đến nay hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kiên quyết không giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín thấp. Ðồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí đã chuyển công tác ra ngoài Ðảng bộ thành phố, nghỉ thôi việc; cán bộ vi phạm kỷ luật, bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; cán bộ không còn trong đối tượng quy hoạch, không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện chung, tiêu chuẩn chính trị và quá tuổi quy hoạch. Xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp chỉ thực hiện đối với nhân sự từ nguồn tại chỗ; phấn đấu bảo đảm hệ số, số lượng, cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch, nhưng không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.