Quang cảnh hội nghị.

Doanh nghiệp, hợp tác xã cựu chiến binh làm chủ thu hút gần 775 nghìn lao động

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa VI. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; tích cực tham gia xây dựng, phát triển đời sống, kinh tế-xã hội.