Khẩn trương xử lý dứt điểm ba văn bản có quy định trái pháp luật

Tại Văn bản 3590/VPCP-PL, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Bình Phước khẩn trương xử lý dứt điểm ba văn bản có quy định trái pháp luật.

Khẩn trương xử lý dứt điểm ba văn bản có quy định trái pháp luật

Xét Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo nêu trên. Bộ Tư pháp gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương Báo cáo nêu trên để triển khai thực hiện; Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bình Phước khẩn trương xử lý dứt điểm ba văn bản có quy định trái pháp luật (Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/1/2018 ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước) và gửi kết quả đến Bộ Tư pháp trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.