Hồi âm

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Đoàn Xuân Tiếp

Sau khi Báo Nhân Dân điện tử ngày 31/8/2023 có bài viết “Có hay không việc Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Kinh Bắc sử dụng bằng cấp giả?”, Thành ủy Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức kiểm tra nội dung báo nêu. Ngày 29/2/2024, Văn phòng Thành ủy Bắc Ninh có Văn bản số 147-CV/VPTU thông tin tới Báo Nhân Dân kết quả xem xét, giải quyết như sau:
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Đại học Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Trụ sở Đại học Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 4/12/2023, sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra các nội dung liên quan đến đảng viên Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Kinh Bắc, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhận thấy vi phạm của đồng chí Đoàn Xuân Tiếp trong việc kê khai hồ sơ đảng viên về trình độ văn hóa và chuyên môn đào tạo là không trung thực, sử dụng bằng cấp không hợp pháp để được đi đào tạo ở trình độ cao hơn, những vi phạm của đồng chí Đoàn Xuân Tiếp đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 337-KL/TU, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đoàn Xuân Tiếp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Kinh Bắc.

Ngày 5/12/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ban hành Quyết định số 102-QĐ/UBKT về việc thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Đoàn Xuân Tiếp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành thẩm tra, xác minh, yêu cầu đảng viên vi phạm viết bản tự kiểm điểm đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị kiểm điểm theo trình tự thủ tục quy định.

Ngày 11/1/2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã họp xét kỷ luật đối với đồng chí Đoàn Xuân Tiếp. Sau khi phân tích vi phạm của đồng chí, đối chiếu với Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Đoàn Xuân Tiếp với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Sau hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có Tờ trình số 20-TTr/UBKT, ngày 12/1/2024 báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đoàn Xuân Tiếp; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Ngày 15/1/2024, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành họp xem xét kỷ luật đồng chí Đoàn Xuân Tiếp. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của đồng chí, căn cứ kết quả bỏ phiếu kỷ luật, để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đoàn Xuân Tiếp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Kinh Bắc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Thực hiện sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã công bố Quyết định số 426-QĐ/TU, ngày 16/1/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đồng chí Đoàn Xuân Tiếp đến các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo quy định.