Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thực hiện thỏa thuận giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Ðảng, ngày 16/12 diễn ra hội thảo lý luận lần thứ tám giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Những vấn đề lý luận-thực tiễn mới trong Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào” bằng hình thức trực tuyến.

Ảnh: TTXVN.
Ảnh: TTXVN.

Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn. Ðoàn đại biểu Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm trưởng đoàn. Cùng tham dự hội thảo tại hai điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các nhà khoa học của Việt Nam và Lào.

Hội thảo lý luận diễn ra vào thời điểm hai nước đã tổ chức thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc và đang tích cực triển khai Nghị quyết Ðại hội Ðảng ở mỗi nước; hai bên chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp nước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2022.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo, là dịp để hai Ðảng cùng nhau làm rõ những vấn đề lý luận-thực tiễn mới trong Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông khẳng định hội thảo có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào là tổng hợp trí tuệ của toàn Ðảng và toàn dân, thể hiện vai trò lãnh đạo của Ðảng trong suốt 66 năm qua đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Lào; có nhiều vấn đề mới, được thể hiện rõ trong chủ đề Ðại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc”, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa”. 

Trong khuôn khổ chương trình, hai Hội đồng Lý luận Trung ương của hai Ðảng đã ký thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn 2022-2026.