(Ảnh minh họa)

Tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương trong toàn quân

Bước vào năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).
(Ảnh: Đăng Khoa)

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.