Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới văn nghệ sĩ, trí thức

NDO -

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự tại 40 điểm cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề 1.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề 1.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị là dịp tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết của Đảng trong đời sống thực tiễn.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị, trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu, quán triệt 2 chuyên đề. Chuyên đề 1: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. Chuyên đề 2: Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, do Tiến sĩ Lê Xuân Định - Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ trình bày.

Hội nghị góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng. Qua đó, cụ thể hóa Nghị quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động sáng tác, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, công trình khoa học; khuyến khích giới văn nghệ sĩ, trí thức đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào các công trình, tác phẩm.