Hải Dương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NDO -

Ngày 10/12, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Hải Dương.

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.
Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả tích cực của Đảng bộ Hải Dương đạt được trong năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bài bản, khoa học, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các chương trình thực hiện nghị quyết có khát vọng cao, giải pháp mạnh mẽ, trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ ràng quan điểm, chiến lược, phương châm hành động đúng, trúng yêu cầu phát triển. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt và sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy tụ được sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ của từng đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư biểu dương Hải Dương đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, nhất là khống chế thành công đợt dịch thứ 3; có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021.

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các bài viết, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư để cụ thể hóa các chương trình công tác, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, hệ thống chính trị để quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, thực hiện thực chất việc kiểm điểm, đánh giá năm 2021; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; thường xuyên đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Nâng cao chất lượng, thực hiện thực chất việc kiểm điểm, đánh giá năm 2021...

Đối với phát triển kinh tế-xã hội, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hải Dương tiếp tục tập trung cao độ phòng, chống dịch Covid-19. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng tiêu chí lựa chọn những nhà đầu tư có uy tín, năng lực. Tập trung xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị và nông thôn. Quan tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của người dân, không để hình thành những điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự; trước mắt, tỉnh cần chăm lo chu đáo, bảo đảm người dân trong tỉnh đón Tết an toàn, tiết kiệm. 

Báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết: Trong năm đầu thực hiện nghị quyết của Đảng, với tinh thần “vượt khó-tăng tốc”, tỉnh Hải Dương đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,6%, đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 trong toàn quốc.

Để xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp phát triển toàn diện,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tạo động lực cho toàn hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ mà Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy là hạt nhân chính trị. Tăng cường quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; mở rộng liên kết với các địa phương lân cận. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự năng động, đoàn kết, có tư duy đổi mới, phong cách lãnh đạo quyết liệt, triệt để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ Hải Dương thực hiện chiến lược phát triển "tăng trưởng xanh, chuyển đổi số", hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025, tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, động lực phát triển của vùng đồng bằng Bắc Bộ.