Hà Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Khóa 11

Chiều 20/5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 11 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33 đối với sự phát triển của đất nước nói chung và với Hà Nam nói riêng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả và đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật: Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 33 tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 33 để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư ngày càng lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao, từng bước chuẩn hóa về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 Hà Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Khóa 11 ảnh 1

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị

Để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị: Thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người, trọng tâm là Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác xã hội hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sáng tạo các giá trị văn hóa; chăm lo, xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc.