Đề xuất phạt nguội không cần mời chủ xe lên xác minh vi phạm

Đề xuất phạt nguội không cần mời chủ xe lên xác minh vi phạm