Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Đối với công tác thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành thuế đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược, bảo đảm xuyên suốt, thống nhất và tuân thủ theo định hướng mục tiêu, quan điểm, nội dung giải pháp đã đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại các cấp. Tới nay, cả 63/63 (100%) Cục Thuế đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và triển khai thực hiện theo lộ trình, kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 và kế hoạch quản lý thuế trung hạn 2023-2025, ngành thuế xây dựng đề cương Quy chế giám sát và đang dự thảo các nội dung quy định trong Quy chế.

Sau khi Quy chế được ban hành thì sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch và nội dung giám sát hàng năm (Dự kiến bắt đầu triển khai các hoạt động giám sát theo Quy chế và kế hoạch kể từ năm 2024).

Cùng vơi đó, ngành Thuế còn thực hiện triển khai giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo cấp Cục về triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023 và hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Hiện tại, ngành Thuế thực hiện giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo cấp Cục về triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023 và hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030…