Chuyển đơn của Công ty Cổ phần Quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Đề xuất của Công ty Cổ phần Quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long gửi đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của Công ty Cổ phần Quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Báo Nhân Dân nhận được văn bản số 6927/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra, xử lý đề xuất của Công ty Cổ phần Quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long về giải pháp cơ chế, chính sách để đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến là các dự án do Công ty Cổ phần Quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long đề cập thuộc thẩm quyền đầu tư hoặc trách nhiệm kêu gọi đầu tư của UBND Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm cả việc khai thác quỹ đất của địa phương để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Vì vậy, đề xuất của Công ty Cổ phần Quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long gửi đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.