Vi phạm về thời hạn, hai doanh nghiệp bị phạt 370 triệu đồng

Thứ Ba, 12-10-2021, 17:29
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp, tổng số tiền 370 triệu đồng, do các vi phạm: niêm yết chứng khoán quá thời hạn hơn 12 tháng; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 11/10/2021, ban hành Quyết định số 614/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (địa chỉ tại 356 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), số tiền 300 triệu đồng, vì niêm yết chứng khoán quá thời hạn hơn 12 tháng.

* Cùng ngày 11/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 250/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán);

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán);

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 4/1/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021;

- Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

THIÊN HƯƠNG