Ảnh minh họa: Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười hai. (Ảnh: Hội Luật gia Việt Nam)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

LTS-Ngày 1/7/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 14-CT/TW) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Báo Nhân Dân xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị.