Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025

NDO -

Ngày 13/10, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đồng chủ trì Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa hai bộ trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hai Bộ trưởng ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2021 - 2025.
Hai Bộ trưởng ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trước mắt, theo Chương trình phối hợp trong giai đoan 2021 - 2025, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp hoạt động trong chín nội dung chính; phối hợp chặt chẽ đề xuất đặt hàng, triển khai một số nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoặc dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn trong các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy ngành xây dựng phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ phục vụ phát triển ngành xây dựng; phối hợp xây dựng danh mục và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có tính chất đột phá trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của hai bộ để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số; phối hợp để triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025”, Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”; phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ ngành xây dựng trong đầu tư xây dựng Dự án "Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành" nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới về khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết: Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai bộ giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục thống nhất chủ trương, định hướng của hai bên là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành xây dựng, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Bộ trưởng, Chương trình phối hợp giữa hai bộ cần tập trung ưu tiên xây dựng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các cụm nhiệm vụ có quy mô lớn, các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của ngành theo hướng giải quyết những vấn đề xã hội, doanh nghiệp đang cần để tạo ra sự đột phát, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kịp thời đáp ứng thực tiễn ngành xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, Bộ Khoa học và Công nghệ rất mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng trong việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, một dự án trọng điểm của ngành khoa học và công nghệ, vừa có tính chất đặc thù, vừa có yếu tố quốc tế.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, sự phát triển của ngành xây dựng trong những năm qua có sự hỗ trợ rất lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình phối hợp trong giai đoạn mới sẽ mở ra cánh cửa mới cho hai bộ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong thời gian tới để phát triển ngành xây dựng lên một tầm cao mới, đồng thời phát huy được thế mạnh của từng bộ.