Bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới

NDO -

Chiều 30/12, tại Học viện An ninh nhân dân, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam”.

Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại hội thảo.
Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại hội thảo.

Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đồng chủ trì hội thảo.

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 76 báo cáo của các nhà khoa học, các chuyên gia thực tiễn, đặc biệt là báo cáo tham luận của lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các vụ, cục, viện nghiên cứu, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương.

Các tác giả đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề hội thảo dưới nhiều góc độ khác nhau, cung cấp những luận cứ, luận chứng về nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự như sự tác động của cuộc cách mạng lần thứ 4 tới an ninh quốc gia, vấn đề “an ninh chủ động, giữ nước từ khi nước chưa nguy”, vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh con người, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, vấn đề tiềm lực an ninh quốc gia; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vấn đề mới về nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội.

Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đại biểu đã làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề chung về bảo đảm an ninh trật tự theo tinh thần, quan điểm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đã chỉ ra những vấn đề mới, tư duy mới, định hướng mới cần quán triệt trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, về sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan, ban ngành về nguồn lực bảo đảm an ninh quốc gia; xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và thực tiễn tình hình mới.

Các ý kiến cũng đã đưa ra những dự báo về bối cảnh thời đại, khu vực và thế giới; đánh giá những yếu tố tác động đa chiều đến thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; đề xuất các sáng kiến, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng, hoàn thiện lý luận bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Công an nhân dân trong thời gian tới.