TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SỐ 7/2021

Thứ Tư, 28-07-2021, 06:27

THOONGLUN XỈXULÍT: Truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam là tài sản chung vô giá, quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc

NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước Lào là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

NGUYỄN DUY BẮC: Xây dựng môi trường văn hóa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

LÊ VĂN LỢI: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới

VŨ VĂN PHÚC: Định hướng tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Nhà nước ta hiện nay

NGUYỄN THỊ MIỀN: Phát triển kinh tế số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

ĐÀO DUY TÙNG - HOÀNG THỊ HƯƠNG: Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại từ Đại hội VI đến Đại hội XIII

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

HOÀNG PHÚC LÂM - HOÀNG DIỆU THẢO: Phát triển văn hóa, con người Việt Nam để phát triển bền vững đất nước theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NGUYỄN VIẾT THẢO: Góp phần xác định trọng tâm nghiên cứu lý luận trong thời kỳ mới

LÊ THỊ HẠNH: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

TƯỜNG DUY KIÊN: Phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam trong "Phúc trình toàn cầu năm 2021" của Tổ chức Theo dõi nhân quyền

BÙI THỊ NGỌC LAN: Phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng, chống Covid-19 ở Việt Nam

LÊ THÁI SƠN: Âm mưu, nội dung, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch can thiệp vào quá trình xử lý đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia

ÂU THỊ TÂM MINH: Việt Nam thực hiện pháp luật quốc tế về quyền chính trị của công dân

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

MẠCH QUANG THẮNG: Đào tạo nhân tài trong thời kỳ mới

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH - NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Vận dụng những điểm mới về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

PHẠM THỊ KIÊN: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT: Phát triển nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam hiện nay

PHAN THANH GIẢN: Bảo tồn văn hóa sử thi của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở tỉnh Đắk Nông

QUỐC TẾ

LÊ HẢI BÌNH - NGUYỄN THỊ NHẬT LINH: Cuộc chiến truyền thông giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19

PHẠM THỊ HOÀNG HÀ - NGUYỄN VĂN QUYẾT: Bài học về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ cải cách, mở cửa

BÙI VIỆT HƯƠNG: Hệ tư tưởng trong thời đại toàn cầu hóa

TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI