Ban Bí thư kiểm tra Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 30/7, thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 544 về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, Đoàn Kiểm tra 544 do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Cán sự Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 nêu rõ:

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số quy định như Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Mục đích của cuộc kiểm tra là thông qua kiểm tra để ghi nhận những kết quả đã đạt được, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời, phát hiện những tồn tại hạn chế để xác định nguyên nhân và có biện pháp để khắc phục.

Ban Bí thư kiểm tra Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Khái nêu rõ, kiểm tra là công việc thường xuyên của Đảng, phải thực hiện nghiêm túc. Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần xây dựng báo cáo tự kiểm tra phải trung thực, đầy đủ, rõ ràng, theo đúng đề cương, trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tiến hành rà soát, xác minh các vấn đề liên quan.

Đồng chí đề nghị Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để Đoàn 544 hoàn thành nhiệm vụ được giao; yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra 544 căn cứ vào đề cương, kế hoạch, nội dung, quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên để tiến hành kiểm tra bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, hiệu quả, không để ảnh hưởng tới những công việc thường xuyên của đơn vị…