Triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW (khóa XIII) của Bộ Chính trị

Ngày 26/5, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, là địa chỉ hấp dẫn du khách. (Ảnh minh họa)
Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, là địa chỉ hấp dẫn du khách. (Ảnh minh họa)

Bản kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và các chủ trương định hướng của Bộ Chính trị đối với vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; bám sát quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW; cụ thể hóa nhiệm vụ của một số ban, bộ, ngành gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình phù hợp nhằm phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia của vùng.

Bản kế hoạch là căn cứ để các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh ủy các địa phương vùng trung du và miền núi Bắc Bộ xây dựng chương trình hành động của từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải được tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW.

Bản kế hoạch cũng chỉ rõ nội dung, thời gian và đơn vị thực hiện, phân công tổ chức thực hiện đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu trách nhiệm xây dựng, ban hành Chương trình hành động thuộc phạm vi quản lý, trong đó phải thể hiện bằng các đề án, chương trình, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, nội dung báo cáo Bộ Chính trị…