Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022

NDO - Ngày 28/11, tại Nha Trang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dự hội nghị.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận ở Trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được vận dụng đã đem lại kết quả tích cực. Công tác dư luận xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường về cường độ nắm bắt thông tin và theo vấn đề, sự việc có địa chỉ cụ thể.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận xã hội đã cung cấp số liệu định lượng cụ thể, khoa học, rất có giá trị đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương và ngành Tuyên giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Công tác dư luận xã hội của ngành Tuyên giáo trong năm 2022 và trong những năm gần đây đã có những bước tiến, dấu ấn nổi bật.

Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy từng bước nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dư luận xã hội, phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh công tác dư luận trong năm 2023 cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, cần quán triệt và nhận thức sâu sắc, toàn diện về những định hướng, chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác dư luận xã hội, được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, công tác dư luận xã hội phải bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; tham gia tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống âm mưu, quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, công tác dư luận xã hội phải bám sát thực tiễn cuộc sống.

Thứ tư, công tác dư luận xã hội phải đặc biệt coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, nhất là tính chính xác, khách quan, toàn diện; chú trọng ứng dụng công nghệ trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hội theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Thứ năm, tham mưu cấp ủy đảng các cấp chuẩn bị các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.