Tỉnh ủy Thái Bình phát động các cuộc thi về xây dựng Đảng

NDO - Ngày 29/3, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Lễ phát động.
Quang cảnh Lễ phát động.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Cuộc thi tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam” nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay.

 Tỉnh ủy Thái Bình phát động các cuộc thi về xây dựng Đảng ảnh 1

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

 Tỉnh ủy Thái Bình phát động các cuộc thi về xây dựng Đảng ảnh 2

Tỉnh ủy Thái Bình khen thưởng nhóm tác giả đoạt giải "Tác phẩm xuất sắc" về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tại giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Những năm qua, hưởng ứng các cuộc thi, nhiều tập thể, cá nhân tỉnh Thái Bình tham gia và đạt giải.

Năm 2022, trong 110 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Búa liềm vàng lần thứ VII, tỉnh Thái Bình có 2 tác phẩm, trong đó có 1 tác phẩm của Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Bình đạt giải xuất sắc giải chuyên đề.

Để các cuộc thi trong năm nay lan tỏa ý nghĩa sâu sắc và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của các cuộc thi; chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về các cuộc thi trên trang thông tin điện tử, trang fanpage và các ấn phẩm... bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

 Tỉnh ủy Thái Bình phát động các cuộc thi về xây dựng Đảng ảnh 3

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam".

Khuyến khích đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhất là những chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; những vấn đề mới, khó; những đề tài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm; những đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng, những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... không ngừng sáng tạo, xây dựng những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phục vụ công tác tuyên truyền và tham gia giải năm nay.