Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

ND- Ngày 8-12, Bộ Chính trị đã ban hành văn bản số 62-KL/T.Ư thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về "Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Ðánh giá thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian qua, bản Kết luận nêu rõ: Về ưu điểm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều phong trào và hình thức hoạt động đa dạng để vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc vận động, chương trình hành động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật (Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Cựu chiến binh, v.v.), tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng  Ðảng,  chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân,kịp thời phản ánh, tham mưu với Ðảng, kiến nghị với chính quyền xây dựng những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng viên, cán bộ, công chức, đại biểu dân cử; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn mới được khẳng định và nâng cao. Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn.

Ðồng thời bản Kết luận cũng đã chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém là:

- Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chậm đổi mới so với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu, chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ chính của mình; hoạt động còn có biểu hiện hành chính hóa và nặng tính hình thức, dàn trải, hiệu quả thấp; chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Công tác xây dựng, phát triển tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; việc phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn chậm.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội và giữa các đoàn thể với nhau chưa thật chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên việc tạo ra sức mạnh tổng hợp còn hạn chế. Công tác giám sát, tham gia xây dựng pháp luật, chính sách và giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên chưa theo kịp yêu cầu.

Sau khi nêu nguyên nhân yếu kém, Kết luận của Bộ Chính trị đã chỉ rõ nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới, đó là:

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Ðảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Ða dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân, phù hợp với đặc điểm địa phương,  cơ sở...

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới...

Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...