Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cơ quan cấp chiến lược

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cơ quan cấp chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chỉ thị số 01 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện tác giả, nhóm tác giả được trao thưởng trong cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022.
Đại diện tác giả, nhóm tác giả được trao thưởng trong cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022.

Sau hơn một năm tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ quan Trung ương, đã góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, đối với lĩnh vực công tác quan trọng này.

Là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Với vai trò, vị trí của các cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng; là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Khối luôn quán triệt tới các tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, nhân viên trong Khối về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cùng thành quả công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, chi bộ tổ chức ít nhất một kỳ sinh hoạt chuyên đề về lý luận chính trị, đặc biệt là việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đảng bộ, chi bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng các học viện, nhà trường, cơ sở nghiên cứu, giáo dục, đào tạo về công tác lý luận chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới, phối hợp các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiến hành bổ sung, cập nhật, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên.

Một trong những điểm nhấn từ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 do Đảng ủy Khối hưởng ứng, phát động và tổ chức mới đây, đó là sự tham gia nghiêm túc, sáng tạo của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi. Theo Đảng ủy Khối, nhiều đảng bộ đã có cách làm hiệu quả thu hút lượng tác giả, tác phẩm tham gia dự thi như các Đảng bộ: Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kiểm toán Nhà nước…

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã phát động cuộc thi tới các tổ chức đảng ở trong nước và ngoài nước. Các cán bộ, công chức cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, trí thức, lưu học sinh, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều bài viết chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư công phu, nghiên cứu lý luận, thực tiễn và nhận thức của người viết.

Tiêu biểu như các tác phẩm: Về một số giá trị của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và luận chiến bảo vệ chủ nghĩa xã hội qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Nhóm tác giả Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản; Không để khiếu nại, tố cáo trở thành “mảnh đất màu mỡ” của thế lực thù địch của tác giả Đào Thị Cảnh, phóng viên Ban Công tác Hội đồng nhân dân, Báo Đại biểu Nhân dân, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Người Cộng sản làm cách mạng không phải để phá bỏ tôn giáo, tác giả Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận; làm sáng tỏ hơn những chủ trương, đường lối của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới; tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên mỗi cơ quan, đơn vị. Qua cuộc thi góp thêm các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa trong Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp ủy đề ra.

Chủ động các giải pháp đấu tranh

Thúc đẩy hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức đảng chủ động, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ; chủ động cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và quần chúng, nhất là cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động ở ngoài nước, nhằm tăng khả năng “tự đề kháng”; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đã phối hợp ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Đề xuất một số giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, theo PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cần tổ chức đội ngũ đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, phẩm chất trong các lực lượng nòng cốt, phát triển cộng tác viên trẻ trong giới trí thức, văn nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, nhà trường; có cơ chế thu hút, trọng dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ. Đồng thời, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác cán bộ; song song với xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Làm rõ tác động nhiều chiều của không gian mạng và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, Trung tướng, PGS, TS Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng cho rằng, với sự phát triển tất yếu của khoa học công nghệ và internet đã tạo ra môi trường không gian mạng rộng lớn, phá vỡ tính biên giới giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Không gian mạng tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực đến sự tồn vong của Đảng - đó chính là việc các thế lực thù địch đang lợi dụng triệt để môi trường mạng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Đứng trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng càng trở nên cần thiết, cấp bách và cũng đòi hỏi tư duy sáng tạo, bắt nguồn từ nhận thức, cách thức, nội dung và hành động. Về bản chất, các đối tượng chống phá, các thế lực thù địch không thay đổi nhưng về hình thức có sự thay đổi qua tài khoản mạng xã hội. Cho nên, công tác đấu tranh hiện nay vừa phải đấu tranh với cá nhân, tổ chức thù địch, chống phá, vừa phải đấu tranh với tài khoản mạng xã hội chứa thông tin xấu, độc. Điều đó đòi hỏi lực lượng tham gia trận tuyến này phải có trình độ khoa học-công nghệ ngày càng cao.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc xác định rõ nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cụ thể gồm hai nội dung cốt lõi là bảo vệ và đấu tranh. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên trong Khối.

Việc các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét trong Đảng bộ Khối.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư cấp ủy các cấp xác định đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa, để chủ động các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.