Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

NDO -

NDĐT - Chiều 9-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với tỷ lệ tán thành là 86,19%. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2019.

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Các đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Nghị quyết gồm năm điều, quy định các nội dung gồm Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Sử dụng nguồn kinh phí còn lại và chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017, Điều chỉnh, bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019, Giám sát và kiểm toán việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

Trong Báo cáo Tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cũng nhận định rằng, thu ngân sách từ ba khu vực sản xuất kinh doanh không đạt dự toán, song nếu so với ước thực hiện năm 2017, thì đều có mức tăng khá. Điều này cho thấy, cơ cấu thu đang có những chuyển biến tích cực hơn, song vẫn phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh đang trong giai đoạn cơ cấu lại, chưa đạt được mức kỳ vọng đề ra.

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng bấm nút biểu quyết.

Về vấn đề nợ công, nợ Chính phủ dự kiến đạt so với mục tiêu đề ra nhưng tốc độ tăng của nợ công, nợ Chính phủ lớn hơn so với mức tăng trưởng GDP (6,7%), Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,81%; đánh giá tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 hơn 6,7%, thì tốc độ tăng GDP danh nghĩa (bao gồm tăng trưởng kinh tế và lạm phát) đang xoay quanh mức 11%/năm. Như vậy, nếu tốc độ tăng nợ công ở mức khoảng 10% của giai đoạn 2016-2018 thì vẫn thấp hơn tốc độ tăng GDP danh nghĩa. Vì vậy, quy mô nợ công tính theo quy mô GDP danh nghĩa đã có xu hướng giảm.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Nghị quyết là việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2019.

Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng.

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng.

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỷ đồng, tương đương 3,4%GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng, tương đương 0,2%GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.