Thay đổi thông tin, hủy đăng ký chứng khoán cho các công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin bù trừ chứng khoán phái sinh cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI và hủy nhiều mã giao dịch chứng khoán của các công ty.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kể từ ngày 15/9/2022. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kể từ ngày 15/9/2022. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh SSI

Ngày 15/9/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 03/GCNTVBT-10 cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

2. Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ chung

4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

5. Vốn điều lệ: 9.947.500.220.000 đồng

(Chín nghìn chín trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)

6. Điện thoại: 08 3824 2897

7. Fax: 08 3824 2997

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 02/GCN-UBCK ngày 24/1/2019 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kể từ ngày 15/9/2022, thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 14.911.301.370.000 đồng (Mười bốn nghìn chín trăm mười một tỷ ba trăm linh một triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: tầng 5,6 Tòa nhà AB Tower, số 76 Lê lai, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền PNJ-HSC-MET05

Mã chứng khoán: CPNJ2201

Mã ISIN: VN0CPNJ22012

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 21/9/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 5.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 21/9/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 14/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 7/1/2022 và mã chứng quyền CPNJ2201, mã ISIN VN0CPNJ22012 sẽ hết hiệu lực.

Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Bình Phú

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bình Phú

Mã chứng khoán: AGB

ĐĂNG KÝ: VN000000AGB9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 1.384.288 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 13.842.880.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Bình Phú là doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu trước thời điểm Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ có hiệu lực và không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng đề nghị hủy đăng ký chứng khoán do không thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch theo quy định tại Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 14/9/2022

- Kể từ ngày 13/9/2022, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán AGB. Đề nghị thành viên lưu ký thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

- Kể từ ngày 14/9/2022, mã chứng khoán AGB, mã ISIN VN000000AGB9 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu AGB nêu trên.

VSD thông báo để các thành viên lưu ký biết và thực hiện.

Cấp mã trái phiếu BVBS22218 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2022/GCNTP-VSD ngày 13/9/2022 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13/9/2022

Vốn điều lệ: 0 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 21/2022

Mã chứng khoán: BVBS22218

Mã ISIN: VNBVBS222183

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13/9/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.