Tháng 8, hoàn thành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8-2021.

 Kinh tế số và xã hội số thời gian qua phát triển tự phát nhưng tăng trưởng khá nhanh, Việt Nam đang có những cơ hội rất lớn để phát triển kinh tế số. Lần đầu trong lịch sử, Việt Nam đang đi cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng chuyển đổi số và có cơ hội lớn để bứt phá, vươn lên. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế số và xã hội số cũng đang đối mặt với những hạn chế và thách thức lớn.

Hệ thống thể chế, pháp luật chưa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế số, xã hội số; kỹ năng số và nguồn nhân lực số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp còn yếu; các nền tảng số "Make in Vietnam" còn non trẻ lại bị cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài; chưa có chiến lược tổng thể của quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số…

PV