Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày tham luận tại Đại hội.

Tham luận của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại hội

Chiều 27-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong sự phát triển bền vững đất nước”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tham luận. (Ảnh: DUY LINH)

Tham luận của Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng 28-1, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đọc tham luận.

Tham luận của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 27-1, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: “Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.