Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số quy định, quyết định của Ban Bí thư

NDO -

Ngày 12/10, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội thảo tham gia ý kiến về xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung một số quy định, quyết định của Ban Bí thư.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương được giao chủ trì, xây dựng ba đề án về sửa đổi, bổ sung Quy định số 287-QĐ/TW, về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); sửa đổi, bổ sung Quy định số 288-QĐ/TW, về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW, về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Hội thảo tập trung làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định, quyết định sau hơn 11 năm ban hành và thực hiện, cho phù hợp chủ trương, nghị quyết, quy định mới về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa, một số doanh nghiệp đã thoái hết vốn nhà nước; Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước... Điều đó đặt ra những nội dung mới về lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng, cần được tổng kết, đánh giá và nghiên cứu bổ sung, cập nhật vào các quy định, quyết định mới của Ban Bí thư, nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; mối quan hệ công tác của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp; mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Khối với ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, các đề án có nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước doanh nghiệp, một số ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương,... Để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy khối đã có văn bản gửi Ban Cán sự đảng một số bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảng đoàn cơ quan Trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy (nơi có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn) đề nghị cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; tham mưu văn bản gửi các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối tổng kết thực hiện Quy định 287, Quy định 288 và báo cáo về Ban Chỉ đạo xây dựng đề án; các ban cán sự đảng bộ, ngành, đảng đoàn ở Trung ương liên quan cũng đã tổng kết việc thực hiện Quyết định 219 và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo xây dựng đề án. Đến nay, đã tổng hợp, xây dựng được các văn bản gồm: dự thảo Báo cáo tổng kết, dự thảo đề án, Bảng so sánh, Tờ trình và dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 287, Quy định 288 và Quyết định 219.

Sau hội thảo, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các đề án được giao, trình Ban Bí thư.