Sửa đổi các quy định, quyết định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

NDO -

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý vào Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; Quyết định số 197-QĐ/TW về quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (sau gọi tắt là Đề án).

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội thảo.

Qua 13 năm triển khai, thực hiện Quy định 196-QĐ/TW, Quyết định 197-QĐ/TW đã góp phần quan trọng vào việc phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội cũng như xây dựng Đảng nói chung. Tại hội thảo, các ý kiến phân tích, làm rõ hơn những khó khăn trong quá trình triển khai như việc phát sinh, tồn tại mô hình tổ chức mới trong các tổ chức đảng nhưng chưa được đưa vào quy định; việc xác lập mô hình của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước chủ yếu xuất phát từ thực tế khi chưa tách, sát nhập chứ chưa theo đúng quy trình, quy định…

Việc phối hợp giữa tổ chức đảng doanh nghiệp với các bộ, ngành, địa phương chưa thật chặt chẽ nên công tác tiếp nhận, chuyển giao các tổ chức đảng về trực thuộc đảng bộ tập đoàn hay ngược lại gặp nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa tổ chức đảng các tập đoàn với địa phương trong quản lý, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhiều nơi chưa đồng bộ…

Hội nghị thống nhất cao cần sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW, Quyết định 197-QĐ/TW theo hướng khắc phục hạn chế tồn tại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và cơ bản thống nhất với dự thảo các Đề án sửa đổi do Ban Tổ chức Trung ương soạn thảo. Nhiều đại biểu đã tham gia góp ý nhằm hoàn chỉnh bố cục, tên gọi của Quy định, Quyết định mới; bổ sung thêm những quy định về điều kiện thành lập đảng bộ toàn tập đoàn, tổng công ty; việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng…

Theo Ban Chỉ đạo, đến nay các Đề án cơ bản hoàn thành và sẽ trình Ban Bí thư vào đầu tháng 1/2022. Ban Chỉ đạo đã tổng hợp, xây dựng được các văn bản gồm: Tờ trình Ban Bí thư, bản Dự thảo toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW, Quyết định 197-QĐ/TW có so sánh đối chiếu với các quy định hiện hành và quy định dự thảo sửa đổi, bổ sung. Ý kiến đóng góp tại hội thảo được Tổ biên tập tiếp thu nhằm tiếp tục hoàn chỉnh các Đề án trình Ban Bí thư.