Quy trình nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch

Chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị dự thảo Quy chế làm việc của Ðại hội và Quy chế bầu cử tại Ðại hội.

Phóng viên (PV): Một trong những công việc quan trọng của Ðại hội XIII của Ðảng là bầu BCH Trung ương khóa XIII. Số lượng, chất lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII so với khóa XII như thế nào, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình: Trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ðảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 (số 11-KH/TW, ngày 6-11-2018) bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Các đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua năm lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ðại hội XIII của Ðảng.

PV: Thưa đồng chí, những điểm mới, nổi bật trong phương hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ Ðại hội XIII là gì?

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình: Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc…, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Ðảng và trong nhân dân. Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng xem xét, bầu cử theo quy định.

Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã xác định: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Ðảng chính thức và 20 Ủy viên Trung ương Ðảng dự khuyết.

PV: Ðồng chí có thể cho biết thêm về trường hợp đặc biệt giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII?

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình: Xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Ðảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Ðảng và cơ quan Nhà nước; Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp "đặc biệt" cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương; Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Bộ Chính trị khóa XIII.

PV: Ðối với các đại biểu dự Ðại hội XIII của Ðảng, đồng chí có thể giới thiệu rõ hơn về tiêu chuẩn, cơ cấu và thành phần dự Ðại hội?

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình: Về tiêu chuẩn của đại biểu dự Ðại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đại biểu dự Ðại hội XIII để các đảng bộ trực thuộc Trung ương lựa chọn, bầu những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín trong đảng bộ tham dự Ðại hội XIII và nhất là phải bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe để tham gia Ðại hội.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu dự Ðại hội XIII: Tổng số đại biểu dự Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là 1.587 đại biểu, gồm: 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các đồng chí Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó, về giới tính có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); về dân tộc, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%); về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Ðại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).

PV: Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Ðại hội XIII có những điểm mới như thế nào để góp phần bảo đảm Ðại hội thành công tốt đẹp, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình: Dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Ðại hội XIII đã được Trung ương chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Ðại hội XII, nghiên cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình, bối cảnh của Ðại hội XIII và thực tế hiện nay. Quá trình xây dựng dự thảo hai Quy chế Ðại hội XIII đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sát sao, kịp thời cho ý kiến những nội dung khó, phát sinh trong thực tế. Dự thảo hai Quy chế Ðại hội XIII đã được xin ý kiến nhiều lần của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII.

Quy chế bầu cử Ðại hội XIII có bố cục gồm 5 chương và 24 điều (như Quy chế Ðại hội XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Ðược áp dụng đối với việc bầu cử tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Quy chế bầu cử tại Ðại hội XIII có một số điểm mới cơ bản là:(1) Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
(2) Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp. (3) Việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại Hội trường và phòng họp của Ðoàn đại biểu (Ðại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Quy chế làm việc của Ðại hội XIII có bố cục gồm 6 chương 16 điều (tăng 1 điều so với Quy chế làm việc Ðại hội XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Gồm các hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa đương nhiệm, đại biểu dự Ðại hội, các đoàn đại biểu và các cơ quan điều hành, giúp việc Ðại hội trong thời gian diễn ra Ðại hội XIII của Ðảng. Quy chế làm việc của Ðại hội XIII có một số điểm mới cơ bản là: (1) Quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự Ðại hội. (2) Quy định rõ hơn trách nhiệm của đồng chí Trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu. (3) Về nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu. (4) Về thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch Covid-19.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí.